Hotel Arnika Jánské lázně
vizo 6
Autor projektu: Filip Albrecht / Spoluautor: Hana Gregorová / Lokace: Jánské lázně / Investor: MPJ Invest s.r.o. / Stav: DUR
 

Řešené území se nachází v zastavěné části města Janské Lázně, okres Trutnov. Pozemek je situován v centrální části města na ulici Obchodní. Na řešeném svažitém pozemku je situován stávající objekt hotelu Arnika č.p. 275 a č.p. 276. Stávající objekt je technicky a funkčně zastaralý, nesplňuje požadavky moderního objektu pro ubytování. Část objektu je delší dobu nevyužívána v dosti neutěšeném stavu. Objekt tedy vyžaduje razantní zásah na jeho rehabilitaci a funkční propojení s okolním prostředím. Stávající objekt bude přestavěn se zachováním stávajících nosných konstrukcí. Objekt je vhodně vsazen do svažitého terénu, kde v jeho severní části terén přirozeně přechází do intenzivní zelené střechy části objektu. Objekt tím působí subtilněji a přirozeně využívá a doplňuje okolní krajinu. Vzhledem k okolní stávající zástavbě, kterou tvoří převážně vícepodlažní objekty pro ubytování a bydlení, je nová podoba objektu v souladu s charakterem území a vhodně doplňuje stávající zastavěnou část města. Dle územního plánu města Janské Lázně se pozemky nacházejí v lokalitě Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední.

 
 

 Stávající objekt bude přestavěn se zachováním stávajících nosných konstrukcí. Objekt je vhodně vsazen do svažitého terénu, kde v jeho severní části terén přirozeně přechází do intenzivní zelené střechy části objektu. Objekt tím působí subtilněji a přirozeně využívá a doplňuje okolní krajinu. Vzhledem k okolní stávající zástavbě, kterou tvoří převážně vícepodlažní objekty pro ubytování a bydlení, je nová podoba objektu v souladu s charakterem území a vhodně doplňuje stávající zastavěnou část města.
Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Stávající objekt je dvoupodlažní ve tvaru dvou přisazených obdélníků se zastřešenými přístavbami venkovních schodišť a pochozí rampy. Tyto přístavby s částí 2NP budou odstraněny a budou vytvořeny dvě vícepodlažní věže spojené jednopodlažní částí restaurace a hromadnými garážemi s plochou střechou osázenou intenzivní zelení. Tím, že objekt s dvoupodlažními hromadnými garážemi je prostorově více zasazen do stoupajícího svahu okolního terénu, působí výškový přechod mezi objekty a okolní krajinou přirozeně a subtilně. Z takto vytvořené základny vystupují dvě hmoty čtyř a pětipodlažních objektů, zastřešené pultovou střechou. Vnější vzhled objektu je navržen z kombinace přírodních materiálů jako je dřevo a kámen s konstrukcemi z pohledového betonu, bílé probarvené omítky a skleněných ploch. Přízemí stavebního objektu SO01 je navrženo z monolitického železobetonu, příp. zateplené zdivo s omítkou v barevnosti imitace betonu, které bude obloženo obkladem z vodorovně kladených hranolů. Vstupní prostor hotelu a restaurace bude zastřešen konstrukcí s plochou střechou z pohledového železobetonu. Hmota vícepodlažní nástavby hotelu bude provedena ze zdiva s kontaktním zateplovacím systémem ETICS s probarvenou omítkou bílé barvy. Objekt bude zastřešen pultovou střechou s hliníkovou krytinou šedé barvy. Nad střešní konstrukci bude vystupovat vikýř z ocelové posuvné konstrukce s celoplošným zasklením. Nejnižší 2 patra objektu SO02, kde jsou umístěny hromadné garáže, budou ze tří stran pod úrovní terénu. Jižní pohledová strana bude provedena z pohledového železobetonu. Na jižní stranu k ulici Obchodní je navržena zastřešená pojezdová rampa obsluhující hromadnou garáž v 1PP objektu. Vícepodlažní hmota objektu, vystupující nad plochou střechu části hromadných garáží, bude opláštěna dřevěným celoplošným obkladem. Pultová střešní konstrukce bude opatřena hliníkovou střešní krytinou šedé barvy. Přístavba vstupního zádveří hlavního vstupu do objektu v 2NP ze severní strany objektu, bude provedena ze zatepleného zdiva s probarvenou stěrkovou omítkou šedé barvy. Výplně otvorů jsou navrženy hliníkové. Zpevněné pochozí plochy jsou převážně navrženy z kamenné dlažby, doplněné o hmatové prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na severní straně objektu je část pochozího chodníku mezi stávající asfaltovou komunikací a stávajícím mlatovým chodníkem provedena z mlatu. Pojížděné plochy jsou navrženy z betonové dlažby šedé barvy, parkovací stání budou provedena ze zatravňovací dlažby. Objekt skladu bude proveden z monolitického pohledového železobetonu s opláštěním z dřevěných lamel. Zastřešení bude plochou střechou s pochozí kamennou dlažbou. Střešní konstrukce bude plnit funkci letní terasy pro provoz restaurace.

další projekty
Přejít nahoru

Chcete s námi spolupracovat na dalším projektu?

Zanechte nám své kontaktní údaje a my se Vám ozveme.